Stypendium szkolne – mija termin składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy przypomina, że 15 września 2016 r. roku mija termin składania wniosków na pomoc materialną o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/2017.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Tryńcza znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje jeżeli występuje jeden z wymienionych powodów: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza514 zł (netto) na osobę.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodzica dziecka (opiekuna, osobę/podmiot sprawujący pieczę zastępczą), pełnoletniego ucznia.

Stypendium jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów za zajęcia lub zakupy – wystarczy przedstawić dowód (np. rachunek lub fakturę) potwierdzający zobowiązanie do poniesienia wydatków na cele edukacyjne.

W toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. za miesiąc sierpień).

Źródło http://www.tryncza.eu/page/news/4178/stypendium-szkolne—mija-termin-skladania-wnioskow.html

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przebudowa drogi Gorliczyna – Wólka Pełkińska

W dniu 22.08.2016 r. po przekazaniu placu budowy, rozpoczęto pracę na zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr. P1 580 R Gorliczyna

Zamknij