Zmiana organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835…”

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK4 do miasta Kańczuga – etap l”, w odniesieniu do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego znakiem DT.I.8022.2.398.2021.MF z dnia 03.11.2021 r. Wykonawca informuje iż dnia 09.11.2021 r. zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu i będzie obowiązywać do czasu protokolarnego odbioru remontu rzeczonej drogi.

ZATWIERDZENIE

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku PBI Infrastruktura z dnia 29.10.2021 r. i przedłożonego projektu organizacji ruchu dla zadania: Budowa/przebudowa DW Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap I (Urzejowice)

zatwierdzam

czasową organizację ruchu zgodnie z przedstawionym projektem, łącznie z warunkami sformułowanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich i określam termin jej ważności – do dnia 30.06.2023 r.

Pouczenie:

  1. Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zobowiązana jest zawiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
  2. W zawiadomieniu należy wskazać rzeczywisty termin zmiany istniejącej organizacji ruchu i przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu.
  3. W zawiadomieniu należy przywołać sygnaturę niniejszego zatwierdzenia,
  4. Brak zawiadomienia w wyżej określonym terminie skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.
  5. Wprowadzenie zmian organizacji ruchu bez ważnego projektu organizacji ruchu jest nieuprawnionym działaniem samowolnym wypełniającym znamiona czynu zabronionego określonego w art. 85 § 1 Kodeksu wykroczeń zagrożonego karą aresztu, karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.

Rzeszów, 03.11.2021 r.

Z up. Marszałka Województwa

Joanna Szozda

Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Źródło: Powiat Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
BUDOWA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO ROZPOCZĘTA!

Obok inwestycji poprawiających m.in. stan infrastruktury drogowej w mieście realizowane są również plany Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela w zakresie

Zamknij