ZŁÓŻ WNIOSEK NA USUNIĘCIE AZBESTU

Burmistrz Miasta Przeworska informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2015 roku przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu miasta Przeworska.

Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a jego wysokość zależeć będzie od przyznania Gminie Miejskiej Przeworsk dotacji.

Dotowaniem objęte będą zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta Przeworska na lata 2010 – 2032”, z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne. Subwencją przejęte będą koszty zbierania, transportu  i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest poniesione w 2015 roku na wymianę pokryć dachowych lub elementów elewacji.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całego miasta będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z późn. zm.). Dotowaniem będą nie objęte koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych zawierających azbest oraz zakupem i montażem nowych pokryć. W związku z powyższym osoby zainteresowane planujące w 2015 roku wymianę pokryć  dachowych i usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w tym uzyskaniem dotacji, proszone są o złożenie w Urzędzie Miasta Przeworska w terminie  nie później niż do dnia 09.03.2015 stosownego wniosku. Wzór wniosku. Dostępny jest on także w zakładce: dokumenty do pobrania Referat Geodezji Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w tut. urzędzie (pokój nr 222 , piętro II.).

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie, Gmina Miejska Przeworsk wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o przyznanie dotacji. Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowy dotacji. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zgłoszenie  Staroście Przeworskiemu remontu budynku – zmiana pokrycia dachowego. Niniejsze zgłoszenie jest ważne  przez okres dwóch lat.  Kserokopię  potwierdzonego zgłoszenia  należy przedłożyć do tut. urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Referacie Geodezji Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Przeworska,  przy ul. Jagiellońskiej 10, 37-200 Przeworsk w pokoju nr 222, piętro II, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pod nr tel. 16 648 78 44 wew. 132. Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest pani Anna Buczek.

Źródło http://www.przeworsk.um.gov.pl/aktualnosci/1776-zo-wniosek-na-usunicie-azbestu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pływalnia Przeworsk

Zamknij