ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Więcej szans w powiecie przeworskim” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

zaprasza
instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na organizację następujących szkoleń:

1.„Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur metodą TIG 141 – chromonikiel” – dla 2 osób
Przewidywana ilość godzin – nie mniej niż 112
Przewidywany termin realizacji – wrzesień/październik 2013r.
W koszcie szkolenia należy uwzględnić koszt 1 egzaminu państwowego dla każdej z osób.
W przypadku napływu kolejnych wniosków ilość osób skierowanych na szkolenia może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674.j.t.) w/w szkolenia powinny być realizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Oferty szkoleniowe winny być sporządzone wg załączonego wzoru – Oferta szkoleniowa
i składane w sekretariacie PUP w Przeworsku do dnia 17.09.2013r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Oferty, niezgodne ze wzorem i złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 648 84 28 wew. 35

Źródło pup.przeworsk.eu.org

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dożynki Gminne Miasta i Gminy Sieniawa w Leżachowie

8 września Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka gościł na Dożynkach Gminnych Miasta i Gminy Sieniawa w Leżachowie. Obchody zainaugurowała dziękczynna msza

Zamknij