ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku z organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione,  zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na organizację następujących szkoleń:

1. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim”
– dla 1 osoby
Przewidywana ilość godzin – nie mniej niż 150
Przewidywany termin realizacji – wrzesień/październik 2013r.

Program szkolenia powinien zostać opracowany w taki sposób, aby uczestnik szkolenia mógł nabyć kwalifikacje i umiejętności zgodne ze standardami kwalifikacji zawodowych dla zawodu – Opiekunka środowiskowa (346103) oraz nabył umiejętność komunikacji w języku niemieckim w obszarze życia codziennego i funkcji opiekuna.

W przypadku napływu kolejnych wniosków na szkolenia, ilość osób kierowanych może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013. poz. 674.j.t.) w/w szkolenia powinny być realizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Oferty szkoleniowe winny być sporządzone wg załączonego wzoru – Oferta szkoleniowa
i składane w sekretariacie PUP w Przeworsku do dnia 13.09.2013r.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Oferty, niezgodne ze wzorem i złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie.
Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych.
Ocena będzie ważna przez okres trzech miesięcy od daty jej dokonania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 6488428 wew. 35

Źródło pup.przeworsk.eu.org

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
MECZ

Zamknij