ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Więcej szans w powiecie przeworskim” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zaprasza

instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na organizację następujących szkoleń:

„Prawo jazdy kat. E do C” wraz z egzaminem państwowym – dla 1 osoby

Przewidywana ilość godzin – 45

Przewidywany termin realizacji – sierpień 2013r.

W koszcie szkolenia należy uwzględnić koszt 1 egzaminu państwowego.

Program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. Nr 217 poz. 1834z póź. zm.)

W przypadku napływu kolejnych wniosków ilość osób skierowanych może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674.j.t.) w/w szkolenia powinny być realizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Oferty szkoleniowe winny być sporządzone wg załączonego wzoru – Oferta szkoleniowa
i składane w sekretariacie PUP w Przeworsku do dnia 06.08.2013r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Oferty, niezgodne ze wzorem i złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 648 84 28 wew. 35

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów dla gminy Przeworsk oraz jak segregować odpady komunalne.

Zamknij