ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Więcej szans w powiecie przeworskim” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zaprasza

instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na organizację następujących szkoleń:

1. „Operator koparko – ładowarki III kl.” – dla 1 osoby

Przewidywana ilość godzin – nie mniej niż 202

Przewidywany termin realizacji – lipiec/sierpień 2013r.

W koszcie szkolenia należy uwzględnić koszt 1 egzaminu państwowego.

Program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. (Dz.U. z dn. 15 października 2001r. Nr 118 poz. 1263) oraz opracowany w taki sposób, aby uczestnik szkolenia mógł nabyć kwalifikacje i umiejętności zgodne ze standardami kwalifikacji zawodowych dla zawodu operatora koparko –ładowarki”.

2. „Kwalifikacja wstępna w zakresie prawa jazdy kat. C” – dla 1 osoby

.Przewidywana ilość godzin – 280

Przewidywany termin realizacji – lipiec/sierpień 2013r.

W koszcie szkolenia należy uwzględnić koszt 1 egzaminu państwowego.

Program szkolenia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674.j.t.) w/w szkolenia powinny być realizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Oferty szkoleniowe winny być sporządzone wg załączonego wzoru – Oferta szkoleniowa
i składane w sekretariacie PUP w Przeworsku do dnia 27.06.2013r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Oferty, niezgodne ze wzorem i złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 648 84 28 wew. 35

Źródło pup przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
OHP zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”

Ochotnicze Hufce Pracy zapraszają młodzież w wieku od 15 do 25 lat do wzięcia udziału w projekcie ,,OHP jako realizator

Zamknij