Wybory uzupełniające na sołtysa wsi Rozbórz

O g ł o s z e n i e

Wójta Gminy Przeworsk

z dnia 4 stycznia 2012 r

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa wsi RozbórzDziałając na podstawie art.26 ust. 1, art.30 ust. 1 i art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz § 12 i § 42 Statutu sołectwa wsi Rozbórz zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przeworsk od Nr XXII/154/05 do Nr XXII/164/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw,

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Rozbórz na
dzień 03.03.2013 roku w godzinach od 8.00 do 18.00

§ 2

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających ustalam:

  1. kalendarz wyborczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. wzór oświadczenia o utworzeniu Komitetu Wyborczego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. wzór oświadczenia o przyjęciu obowiązków pełnomocnika Komitetu Wyborczego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  4. wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  5. oświadczenia kandydata na sołtysa stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
  6. wykaz osób popierających kandydata sołtysa stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
  7.  wzór karty do głosowania stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
  8. wzór protokołu do głosowania stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Rozbórz odrębnym zarządzeniem zostanie powołana Komisja Wyborcza.

 § 4

1) W skład Komisji Wyborczej wejdzie od 5- 7 osób w tym jedna osoba z urzędu wskazana przez Wójta spośród pracowników samorządowych.

2) Sposób powołania Komisji Wyborczej określony jest w § 13 ust. 2 statutu sołectwa.

§ 5

Członkostwo w komisji wyborczej pełnione jest społecznie.

§ 6

Komisja Wyborcza używać będzie okrągłej pieczęci o treści „ Gminna Komisja Wyborcza”.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Przeworsk

  Edward Pączka

Źródło UG Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Czas na aktywność w gminie Sieniawa”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje, że od dnia 02.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r. jest prowadzona rekrutacja uczestników

Zamknij