Wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Rozpoczęto nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze standardowej
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013

Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

W terminie od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013
przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Nabór wniosków rozpoczyna się 21 lutego 2013 r. od godziny 8:00. Wnioski składane są w terminie do 22 marca 2013 r. do godziny 15:30. Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczona jest od terminu dostarczenia do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (data stempla sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości), a w przypadku dostarczenia na adres 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – data stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż IV kwartał 2013 r.

3. Sposób składania wniosków 
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym opisem priorytetów RPO WP na lata 2007–2013- plik do pobrania ze strony internetowej http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie17 oraz
 • Regulaminem konkursu i załącznikami do Regulaminu (wśród których znajdują się m.in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu) pliki do pobrania z ww. strony internetowej.

Pozostałe istotne materiały, Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w zakładce Vademecum Wnioskodawcy/Beneficjenta RPO WP Oś I.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (wydruk z generatora wraz z załącznikami) należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dodatkowo w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD).
Generator wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.podkarpackie.pl/generator/.

4. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparciePodmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności:

 • Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług. Wyjątek stanowią projekty realizowane przez mikro- i małych przedsiębiorców z zakresu e-usług, wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewnienia szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, platformy na poziomie regionalnym i lokalnym, dla których minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy (zgodnie z linią demarkacyjną). Wymagana jest ciągłość wykonywania działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, warunek dotyczący okresu prowadzenia działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz spółka.
 • Realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.
 • Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 (niewykluczone zgodnie z rozp. MRR w sprawie udzielania pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi).
 • Mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób prawnych) lub mające miejsce zamieszkania i zakład główny*, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
  * Zakładem głównym jest główne miejsce stałego wykonywania działalności.

5. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Rodzaje projektów wg Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw m.in.:

 • inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy,
 • inwestycje polegające na rozszerzeniu zakresu działania przedsiębiorstwa,
 • inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Poziom dofinansowania

a. Maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych.

a. Kwota wsparcia:

 • Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN;
 • Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN.

b. Wartość projektu:

 • Minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych;
 • Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

6. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na realizację projektów w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne do rozdysponowania w ramach konkursu przewidziano kwotę 30 mln PLN*.
* Szacunkowa kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów może ulec zmianie

7.  Wszystkie niezbędne dokumenty tj. regulamin konkursu oraz załączniki do regulaminu, szczegółowe informacje na temat składania wniosków znajdują się na stronie internetowej: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia/ogloszenie17

9. Ważne informacje

Realizacja projektu powinna rozpocząć się nie później niż 3 m-ce od daty określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Złożenie wniosku o płatność końcową winno nastąpić do 31 grudnia 2014 r.

Ze względu na potencjalną dużą liczbę wniosków i ograniczone możliwości dofinansowania, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego projektu w danym konkursie. Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż 1 wniosku w danym konkursie spowoduje, że żaden z projektów nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Inne ważne informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można osobiście w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości lub pod numerami telefonu (017) 747 6100, (017) 747 6154, (017) 747 6155, (017) 747 6156, (017) 747 6144.

Źródło Powiat Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podsumowanie sezonu Spartakusa Adamówka

Podsumowanie sezonu Spartakusa Adamówka 9 zwycięstw i 5 porażek to bilans meczów siatkarzy Spartakusa Adamówka w IV lidze. Nie pozwoliło

Zamknij