SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W gospodarce odpadami data 1 stycznia 2012 r. wyznaczyła początek ery „rewolucji śmieciowej” wprowadzonej przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 391). 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza zupełnie nowatorskie rozwiązania w naszym kraju, w tym także sposób ustalenia opłat za odpady komunalne – czyli zwykłe śmieci.

Całkowicie zmienią się zasady odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowywania. Do ich wdrażania będą potrzebne rzecz jasna pieniądze. Od 1 lipca 2013 roku to gmina stanie się odpowiedzialna za odbieranie odpadów zgromadzonych w pojemnikach przez właścicieli nieruchomości i ich transport na składowisko lub do zakładu odzysku. Po wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie będzie zawierał umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady – jak to było dotąd. Obowiązek ten spocznie na gminie, która będzie pobierała od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do składania Burmistrzowi Miasta Przeworska deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pieniądze z tych opłat będą przeznaczone na finansowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na terenie Miasta Przeworska opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej obliczana będzie jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Nowym systemem w naszym mieście zostaną objęte nie tylko nieruchomości zamieszkałe, ale również niezamieszkałe. W przeciwieństwie do nieruchomości zamieszkałych na nieruchomościach niezamieszkałych opłata będzie liczona jako liczba pojemników oraz stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów. Stawki opłat zostaną określone uchwałą Rady Miasta Przeworska.

Stawka za odbiór odpadów komunalnych uwzględnia:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów,
3) koszty funkcjonowania systemu:
– odbieranie odpadów, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych,
– obsługa administracyjna,
– stworzenie i utrzymanie przez gminę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia itp.)

Przejęcie przez gminę właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli nieruchomości z obowiązków zbierania czy gromadzenia a przede wszystkim segregowania odpadów. Bardzo ważnym elementem nowego systemu gospodarowania odpadami w naszym mieście będzie prawidłowa segregacja odpadów, ponieważ osoby zbierające odpady selektywnie będą uiszczały niższą opłatę. Zasady określające jakie rodzaje odpadów należy gromadzić selektywnie oraz to jakie odpady należy gromadzić w pojemnikach czy workach przy nieruchomości, a jakie oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów określone będą w Regulaminie utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez Radę Miasta Przeworska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli rewolucja śmieciowa, to nowe zarządzanie odpadami komunalnymi, w którym gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy z firmą wywożącą odpady.

Nowe rozwiązania to przede wszystkim:
– promocja czystości i odpowiedzialności gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca,
– odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę bez konieczności samodzielnego zawierania umów,
– dla osób segregujących śmieci na plastik, szkło i papier – obowiązkowo niższe rachunki,
– koniec z dzikimi wysypiskami w lasach – podrzucanie śmieci będzie nieopłacalne,
– dołączenie do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Debiut młodzieżowej orkiestry dętej powstałej przy OSP w Majdanie Sieniawskim

W dniu 24 grudnia 2012 roku po raz pierwszy publicznie wystąpiła młodzieżowa orkiestra dęta uświetniając swym występem uroczystą Pasterkę w

Zamknij