STAWIAMY NA MŁODZIEŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zachęca do udziału w bezpłatnym projekcie organizowanym  przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, która przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji projektów w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”  („GdM”) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których celem jest udzielenie młodzieży wsparcia w zakresie wejścia na rynek pracy.

Wsparcie  będzie adresowane przede wszystkim do młodzieży z grupy NEET, tzn. znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się
z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, niewydolnych wychowawczo
i zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.

Grupa NEET to osoby w wieku 15-24 lat, które aktualnie nie pracują, nie uczą się oraz nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych.

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży w ramach „GdM” zostaną zróżnicowane w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia,warunków materialnych oraz predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

Osoby biorące udział w projektach będą mogły skorzystać z porad psychologicznych, usług doradcy zawodowego, szkoleń zawodowych, staży oraz  z pośrednictwa pracy. Beneficjentom zostanie zapewnione wsparcie w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW).

Działania w ramach „ Gwarancji dla Młodzieży ” będą koncentrować się w dwóch obszarach wsparcia w zależności od potrzeb grupy docelowej (młodzież w wieku 15-24 lata) :

 

OBSZAR I :

 

Nazwa projektu : „ POMYSŁ NA SIEBIE ”

Cel projektu : Aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku 15-17 lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-17 lat zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym,

 

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:

A) 15-16 lat – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie powrót do nauki bądź szkolenia,

B)  16-17 lat – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych; wsparcie przeznaczone dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki.

 

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:

 

Grupa A :

 • ukończony 15 r. ż. i nie ukończony 17 r. ż.,
 • osoba nieaktywna zawodowo,
 • brak lub bardzo niskie kwalifikacje zawodowe,
 • słabe wyniki w nauce i duża absencja na zajęciach szkolnych,

/ odnośnie kryterium przyjęto, że osoba wykazująca słabe wyniki w nauce to taka, która uzyskała średnią z ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższą, natomiast osoba wykazująca dużą absencję na zajęciach szkolnych to taka, której nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej /.

 

Grupa B :

 • ukończony 16 r.ż. i nie ukończony 18 r. ż.,
 • osoba nieaktywna zawodowo,
 • brak lub bardzo niskie kwalifikacje zawodowe,
 • nie uczestniczenie w żadnej formie kształcenia, szkolenia,
 • ukończone gimnazjum,
 • opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 857).

 

 

OBSZAR II :

 

Nazwa projektu : „ RÓWNI NA RYNKU PRACY ”                             

Cel projektu : Aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku 18-24 lat bez zatrudnienia, nieuczących się oraz bez kwalifikacji zawodowych

Grupa docelowa: młodzież w wieku 18-24 lata nieucząca się i niepracująca, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy; osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

–    osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,

    absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

 

Efektem wsparcia będą szkolenia zawodowe, staże u pracodawców, wsparcie

finansowe zatrudnienia w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie

zatrudnienia uczestnika projektu przez okres 6 miesięcy oraz nauka aktywnego       poszukiwania pracy.

 

TERMINY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Rekrutacja uczestników do poszczególnych projektów i tym samym tworzenie grup projektowych będą się odbywały w następujących terminach :

 

 • Projekt „Pomysł na siebie”

–       grupa A ( 50 % uczestników ) – do 31 maja 2014 r.

–       grupa A ( pozostałe 50 % uczestników ) –  do 31 października 2014 r.

–       grupa B – do 30 czerwca 2014 r.

 

 • Projekt „Równi na rynku pracy”

–   do 30 września 2014 r.

 

Wsparcie młodzieży w ramach projektu „ Gwarancje dla Młodzieży ” będzie bezpłatne

 

Więcej informacji na temat planowanych działań:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

35-074 Rzeszów

Al. Piłsudskiego 31 / III piętro / pokój nr 301

tel. 17 852 39 10 w. 27 / 24 / 30 / 35.

e-mail (1) :   ceipm.rzeszow@ohp.pl  

 

e-mail (2) :   w.turowska@ohp.pl

Źródło UG Tryńcza

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zaproszenie

Zamknij