W sesji uczestniczyli również: burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz MiG Barbara Matyja, skarbnik MiG Anna Nykiel, radny powiatowy Jerzy Mazur, kierownicy referatów i pracownicy UMiG w Sieniawie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i mieszkańcy.

Podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy jest budżet. Pozwala gminie zaplanować, jak i rozdysponować dostępne środki finansowe. Prace nad budżetem Miasta i Gminy Sieniawa przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

***

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2024 r. przedstawiła skarbnik Miasta i Gminy Sieniawa Anna Nykiel. Wcześniej budżet został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

 

Prognozowane dochody budżetowe określono na kwotę 49 519 778,92 zł.

Dochody bieżące mają wynieść 39 140 550,20 zł, a dochody majątkowe 10 379 228,72 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,96% dochodów ogółem.

 

Jeżeli chodzi o wydatki gminy, to zaplanowana kwota wynosi 47 488 712,58 zł, wydatki bieżące w wysokości 39 101 735,00 zł i majątkowe 8 386 977,58 zł. Wydatki bieżące stanowią 82,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,66% wydatków ogółem.

Nadwyżka budżetu w wysokości 2 031 066,34 zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (95,85%), następnie w ramach działu Transport i łączność (2,59%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,62%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,60%), Kultura fizyczna (0,34%).

 

Największa zaplanowana do realizacji inwestycja to m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Rudce, etap I – ok. 8 mln zł. Wiele zadań zostanie zrealizowanych w ramach wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego. Podział środków na rok 2024 przedstawia się następująco:

  • sołectwo Czerce 45 955,78 zł (zakup bramek do piłki nożnej, wyrównanie terenu poprzez nawiezienie ziemi na boisko, poprawa wiaty przystankowej na przystanku Gajdy, poprawa stanu dróg polnych poprzez nawiezienie kamienia, odmulanie rowów, poprawa przepustów),
  • sołectwo Czerwona Wola 51 635,71 zł (zakup motopompy dla OSP),
  • sołectwo Dobra 48 980,16 zł (zakup kamienia na drogi oraz odmulanie rowów),
  • sołectwo Dybków 73 765,30 zł (ogrodzenie placu zabaw, modernizacja rowu – zabezpieczenie pobocza, zakup strojów dla KGW, budowa boiska wielofunkcyjnego),
  • sołectwo Leżachów 50 086,64 zł (remont dróg),
  • sołectwo Paluchy 25 375,26 zł (remont dróg),
  • sołectwo Pigany 57 094,34 zł (poprawa nawierzchni dróg, zakup art. spożywczych – Dzień Dziecka, doposażenie placu zabaw),
  • sołectwo Rudka 65 282,29 zł (remont dróg, odmulanie rowów i przepustów, organizacja Dnia Dziecka, Dzień Babci i Dziadka oraz organizacja otwartego pikniku),
  • sołectwo Wylewa 70 888,45 zł (położenie nakładki bitumicznej, zakup tablic informacyjnych, wymiana przepustu). Fundusz Sołecki na 2024 rok wynosi 489 063,93 zł.

Uchwała budżetowa została przyjęta 12 głosami „za” i 2 „przeciw”. Rada podjęła jednocześnie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2024 rok – 12 głosami „za” i 2 „przeciw”.

Burmistrz Adam Woś podziękował pani skarbnik Annie Nykiel i pracownikom referatu finansowego za przygotowanie projektu budżetu, a Radzie Miejskiej za jego przyjęcie. Zaznaczył, że budżet w trakcie roku będzie modyfikowany, w miarę pojawiania się nowych środków, planowane do realizacji będą także nowe inwestycje.

Z pewnością realizacja uchwały budżetowej będzie przyczyniała się do dalszego rozwoju i poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sieniawa.

***

Wykonanie budżetu gminy w całym roku budżetowym podlega kontroli Rady Miejskiej. Za I półrocze – Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa jest obowiązany przedstawić Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy (najpóźniej do dnia 31 sierpnia) następnie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca następnego roku, które zostaje przesłane do RIO oraz do Urzędu Statystycznego. Do 30 czerwca po roku sprawozdawczym, Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia absolutorium burmistrzowi. Wszystkie informacje w tym zakresie można uzyskać odwiedzając stronę internetową Miasta i Gminy Sieniawa oraz Biuletyn Informacji Publicznej MiG Sieniawa, gdzie na bieżąco informujemy mieszkańców o przebiegu uchwalonego i zmienianego w trakcie roku budżetu.

Źródło https://www.sieniawa.pl/aktualnosci/rada-miejska-w-sieniawie-przyjela-uchwale-budzetowa-na-2024-rok