Organizacją Szkoleń Wskazanych

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Więcej szans w powiecie przeworskim” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zaprasza

instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na organizację następujących szkoleń:

1. „Prawo jazdy kat. E do B” wraz z egzaminem państwowym – dla 1 osoby

W koszcie szkolenia należy uwzględnić koszt 1 egzaminu państwowego.

Jednostka szkoleniowa ma obowiązek opłacenia, zorganizowania egzaminu państwowego oraz poinformowania PUP o jego terminie i wyniku.

Termin realizacji szkolenia: kwiecień 2013r.

2. „Drwal – operator pilarki spalinowej” – dla 1 osoby

Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i opracowany w taki sposób, aby uczestnik szkolenia nabył kwalifikacje i umiejętności zgodne ze standardami kwalifikacji dla zawodu drwala.

Przewidywana liczba godzin ok. 140

Termin realizacji szkolenia: rozpoczęcie nie póżniej niż w kwietniu 2013r.

W koszcie szkolenia należy uwzględnić koszt jednego egzaminu.

W przypadku napływu kolejnych wniosków na szkolenie o tej samej tematyce, ilość osób kierowanych może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w/w szkolenia powinny być realizowane w formie kursu według planu nauczania i obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Oferty szkoleniowe winny być sporządzone wg załączonego wzoru – Oferta szkoleniowa
i składane w sekretariacie PUP w Przeworsku do dnia 08.04.2013r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Oferty niepełne i złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 648 84 28 wew. 35

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ks. Krzysztof Lechowicz „Moje miasto”

Moje miasto

Zamknij