Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ogłoszenie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

  1. Zgodnie z Uchwała Nr 4/2/2013 z dnia 17 stycznia 2013r. Zarząd Powiatu Przeworskiego informuje, że od dnia 17 stycznia do 29 stycznia 2013r. trwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach przystąpienia Powiatu Przeworskiego do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania na miejskich obszarach funkcjonalnych.
  2. Celem głównym konkursu dotacji jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. Celem konkursu jest również stworzenie warunków umożliwiających określenie granic miejskich obszarów funkcjonalnych: określenie zasięgu ich wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju w postaci studium, strategii rozwoju oraz planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całe obszary funkcjonalne.
  3. Finansowane są m. in. następujące typy działań:

a) Działania służące określeniu granic obszaru funkcjonalnego oraz przygotowaniu wspólnej dla całego obszaru strategii/planu rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego projektem,

  • Analizy mające na celu określenie zasięgu obszaru funkcjonalnego lub różnych wariantów tego zasięgu,
  • badania, diagnozy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego miasta;
  •  przygotowywanie analiz na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejskie obszary funkcjonalne w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, przygotowanie spójnych strategii lub planów obejmujących działania najważniejsze dla rozwoju lub rozwiązania problemów danego obszaru funkcjonalnego;

b) działania, które mogą być realizowane wyłącznie jako efekt działań diagnostycznych i strategicznych zrealizowanych w ramach projektu.

  • opracowanie studium/strategii rozwoju/planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru funkcjonalnego;
  • przygotowywanie planów działań na danym obszarze funkcjonalnym, wynikających z diagnozy danego obszaru;
  • opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów wykonalności oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;
  • przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego projektu.

Wszelkie szczegółowe informacje nt. konkursu dotacji zamieszczone są na stronie internetowej: www.popt.gov.pl.

4. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii, wszelkie pomysły działań, które powinny być                   ujęte we wniosku aplikacyjnym prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji dostępnym poniżej lub w Referacie                      Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego, który należy przesłać drogą pocztową na            adres Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, można złożyć osobiście w                      siedzibie urzędu lub przesłać pocztą elektroniczna na adres e-mail: starosta@powiat.przeworsk.pl

5. Konsultacje społeczne obejmują swym zasięgiem cały obszar powiatu przeworskiego.          Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacje z prawa do jej wyrażenia. Z przebiegu                             konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie zawierające informację o wynikach konsultacji i podanie do                             publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia poprzez opublikowanie na stronie internetowej                 Starostwa, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

6. Komórką odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych.

Źródło Powiat Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dyskutujmy o klimacie i rozwoju lokalnej gospodarki!

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie! - to hasło, pod którym, 18 stycznia w Przeworsku odbędzie się debata na temat

Zamknij