Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2015 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2015 roku i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Termin składania ofert upływa z dniem 24 listopada 2014 roku.

Rodzaje zadań z zakresu turystyki:

 1. Wspieranie rozwoju turystyki polskiej
 2. a) popularyzacja turystyki krajowej
 3. b) rozwój dziedzin gospodarki turystycznej
 4. c) konkurencyjność i innowacyjność produktów turystycznych

Oczekuje się, że zadania będą realizowane ze szczególnym uwzględnieniem:

 • turystyki dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz turystyki związanej z „Dużymi Rodzinami” (wielodzietnymi);
 • turystyki kulturowej, w tym w obiektach zabytkowych i dziedzictwa przemysłowego,
 • turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej i wodnej;
 • turystyki wiejskiej;
 • turystyki biznesowej i przemysłu spotkań w Polsce;
 • ekoturystyki;
 • turystyki zdrowotnej,

poprzez tworzenie strategii, studium wykonalności, badań, analiz, certyfikacji i rekomendacji, planów rozwoju, organizowanie imprez, konkursów.

 1. Kształtowanie przestrzeni turystycznej

Oczekuje się, że zadania będą dotyczyły działań związanych z wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją szlaków (m.in. pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych), które znajdują się na terenie Polski. Priorytetem będą działania dotyczące szlaków europejskich (m.in. Eurovelo), krajowych i międzyregionalnych.

Zadania mogą uwzględniać również przedsięwzięcia promujące szlaki na terenie Polski.

 1. Działania na rzecz jakości kadr

Oczekuje się, że zadania będą realizowane poprzez m.in. organizację szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa.) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych  wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2014 roku  Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.msport.gov.pl) w terminie do dnia 13 lutego 2015 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowejwww.msport.gov.pl.

Źródło http://www.powiat.przeworsk.pl/index.php/835-ministerstwo-sportu-i-turystyki-zaprasza-do-skladania-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2015-roku

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nordic Walking z biblioteką

Zbiórka uczestników przed budynkiem biblioteki w Tryńczy o godz 16.30. Na zakończenie rajdu ognisko nad Wisłokiem i pieczenie ziemniaków. Wszystkich

Zamknij