Czas na aktywność w Gminie Przeworsk

Projekt pt. „Czas na aktywność w Gminie Przeworsk” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Charakterystyka realizacji projektu
„Czas na aktywność w Gminie Przeworsk”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Przeworsk” – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest od 2008r do 30.VI.2015r.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Przeworsk, korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, należących do osób bezrobotnych, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym m.in. znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, rodzinnej i zawodowej.

Celem powyższego działania jest zwiększenie stopnia samodzielności i aktywności osobistej, społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS, co umożliwi im zwiększenie mobilności na rynku pracy i poprawę sytuacji materialno – bytowej.
Liczba osób jaka skorzystała ze wsparcia w poszczególnych latach realizacji projektu to 133 osoby, z tego 25 osób podjęło pracę. Są też osoby, które podniosły swoje wykształcenie tj. 7 uczestników projektu uzyskało wykształcenie średnie, 1 osoba ukończyła studia wyższe. Koszt ogólny realizacji projektu na lata 2008 – 2013 to – 2.496147 zł (w tym środki unijne – 2.229762 i wkład własny Gminy – 2.66385 zł).

W ramach projektu systemowego PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) organizowane są:

  • kursy społeczne,
  • zawodowe
  • treningi,
  • warsztaty
  • konsultacje z psychologiem,
  • wsparcie asystenta rodziny,
  • finansowanie nauki szkołach średnich
  • wsparcie finansowe.
  • staże zawodowe ( 3 miesięczne – od 15 do 30 r.ż.)

Udział w projekcie i wszystkie oferowane dla UP kursy, treningi i szkolenia są bezpłatne. Zapewnione jest wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów przejazdu.

Na lata 2014r – 2015r planuje się zrekrutować do projektu 26 osób, w tym 17 kobiet i 9 mężczyzn.

Nabór do projektu trwać będzie do końca marca 2014.

Informacje będą umieszczone na stronie internetowej projektu gopsprzeworsk-pokl.pl

Źródło: przeworsk.net.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Eleni w Przeworsku – Koncert 4 marca 2014

Zamknij